Loading

กคช.แจงงานขายบ้านเอื้อฯผลงาน 5 เดือนได้ตามเป้า

วันที่ : 11 มีนาคม 2554
กคช.แจงงานขายบ้านเอื้อฯผลงาน 5 เดือนได้ตามเป้า


 

นายสมชัย  เชาว์พฤฒิพงศ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติดูแลงานขายโครงการบ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชนทั่วประเทศในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา กคช. ได้จัดงานขายบ้านเอื้ออาทร ไปแล้ว 2 ครั้ง คืองานคิดถึงบ้าน คิดถึงการเคหะ ครั้งที่ 1 และ 2 ตลอดจนการจัดการขายโครงการเคหะชุมชนร่วมไปด้วย อย่างไรก็ตามยอดขายโครงการเอื้ออาทรเป็นไปตามเป้าหมายการขายที่กำหนดไว้ในแผนงานทุกประการและยังได้มีการจัดการขายโครงการใหม่ที่ไม่ใช่โครงการเอื้ออาทรด้วย

นอกจากนี้ ในส่วนของการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาบริหารการขายโครงการบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่ที่พนักงานของการเคหะฯเข้าไปไม่ถึงความคืบหน้าของการขายทางเอกชนทั้ง 2 รายที่การเคหะแห่งชาติว่าจ้างขายไปนั้นล่าสุดมีผลสำเร็จเรื่องยอดขายเป็นที่น่าพอใจโดยเฉพาะโครงการบ้านเอื้ออาทร พหลโยธิน 44 ซึ่งจากผลสำเร็จดังกล่าวการเคหะฯ จึงได้เตรียมการให้เอกชนนำโครงการบ้านเอื้ออาทรไปขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 2-3 แห่งเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้และยอดขาย

"ขณะนี้มีความคิดที่จะเสนอผู้บริหารให้ปรับรูปแบบในการขายโครงการใหม่ที่ไม่ใช่โครงการเอื้ออาทรโดยอยากให้แยกส่วนออกมา และตั้งชื่อหน่วยงานขึ้นใหม่รู้แต่ว่าจะเป็นแผนกขายที่ราคา 1.5 ล้านบาทขึ้นไปมีความคิดในใจว่าอยากให้แยกส่วนงานออกมาให้ชัดเจนว่าพนักงานในส่วนใดจะรับผิดชอบงานด้านใดบ้างเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน"

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ