Loading

ค่าโอนอสังหาฯ 1.69 หมื่นล้าน 3 เดือนแรกปีงบ

วันที่ : 7 มีนาคม 2554
ค่าโอนอสังหาฯ 1.69 หมื่นล้าน 3 เดือนแรกปีงบฯ

กรมที่ดินสรุปผลการให้บริการประชาชนและปริมาณการจัดเก็บรายได้ของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศในปีงบประมาณ 2554 ดังนี้ ช่วงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 มีประชาชนติดต่อใช้บริการต่าง ๆ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศรวม 1,458,029 ราย เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ 2553 มีผู้ใช้บริการลดลง 24,096 ราย หรือลดลงร้อยละ 1.63 ส่วนการจัดเก็บรายได้จากค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ การจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์จัดเก็บได้ 16,936.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7,685.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.07

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ