Loading

รายละเอียดอาคาร 9 ประเภ

วันที่ : 9 สิงหาคม 2553
รายละเอียดอาคาร 9 ประเภท

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานเพิ่มเติมว่า กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 กำหนดอาคาร 9 ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม โดยเจ้าของอาคารมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการตรวจสอบอาคารด้านความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้าระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายน้ำ โดยกรมโยธาฯได้เปิดขึ้นทะเบียนผู้ตวจสอบไว้ 2,091 ราย เป็นบุคคลธรรมดา 1,904 ราย นิติบุคคล 187 ราย จากการเก็บข้อมูลของกรมโยธาฯ มีอาคารที่ต้องตรวจสอบทั่วประเทศ 17,644 อาคาร แบ่งเป็นอาคารสูง 1,284 อาคาร อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 2,805 อาคาร อาคารชุมนุมคน 351 อาคาร โรงมหรสพ 394 อาคาร โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป 454 อาคาร  อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตร.ม.ขึ้นไป 4,845 อาคาร โรงงานความสูงมากกว่า 1 ชั้น และพื้นที่ตั้งแต่ 5,000 ตร.ม.ขึ้นไป 825 อาคาร สถานบริการพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตร.ม.ขึ้นไป 1,905 อาคาร ป้ายที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตร.ม. (อยู่ภายใต้บังคับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร) 4,781 อาคาร

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ