Loading

ครม.ไฟเขียวกม.ภาษีที่ดิ

วันที่ : 21 เมษายน 2553
ครม.ไฟเขียวกม.ภาษีที่ดิน

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า หลังจากระทรวงการคลังได้ทำประชาวิจารณ์จากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการออกกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปีแล้ว ได้เสนอร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเข้าสู่การพิจารณาของ ครม. โดยเห็นว่าขณะนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด

 

ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ไม่เกิน 50 ตารางวา และที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาท ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวเมือง ใหญ่ และเมืองท่องเที่ยว เช่น ภูเก็ต พัทยา ส่วนเขตพื้นที่เทศบาลจะได้รับการยกเว้นสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 500,000 บาท และพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จะได้รับการยกเว้นสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 300,000 บาท

 

ส่วนอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งไม่ได้รับการยกเว้นนั้น จะจัดเก็บไม่เกิน 0.1% ของราคาประเมินที่ดินที่ประกาศโดยกรมธนารักษ์ ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจัดเก็บไม่เกิน 0.05 % และที่ดินเพื่อการพาณิชย์จัดเก็บไม่เกิน      0.5 % ซึ่งองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น กทม. เทศบาล อบต. ฯลฯ จะเป็นผู้กำหนดอัตราการจัดเก็บภาษีตามความเหมาะสมอีกครั้ง

 

สำหรับหลักการร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นจะเน้นความเป็นธรรมให้สังคม โดยเฉพาะส่วนของผู้ที่มีภาระหน้าที่ต้องเสียภาษี เพื่อที่จะดูแลประเทศและประชาชนโดยรวม จากที่ผ่านมาสัดส่วนรายได้ภาษีของประเทศส่วนใหญ่มาจากการเก็บภาษีของประเทศส่วนใหญ่ มาจากการเก็บภาษีรายได้โดยตรง หรือการเก็บภาษีรายได้ผ่านภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ไม่ค่อยมีการจัดเก็บจากทรัพย์สินเมื่อเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเทียบกับโครงสร้างการเก็บภาษีในประเทศอื่นซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำและความไม่ยุติธรรมในระบบ

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้