Loading

ตึกร้างเฮ!ไฟเขียวขอก่อสร้างใหม

วันที่ : 2 ตุลาคม 2552
ตึกร้างเฮ!ไฟเขียวขอก่อสร้างใหม่

นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย ""มติชน"" ว่า ขณะนี้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสำหรับอาคารบางประเภท ซึ่งมีสาระสำคัญคือการผ่อนผันให้อาคารที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 หรืออาคารร้างที่ไม่สามารถสร้างต่อได้ สามารถยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างใหม่กับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือ อปท.ได้แล้ว เนื่องจากได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว รอเพียงการลงนามจากนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

นายอุดมกล่าวว่า การที่กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง เพราะจะมีเม็ดเงินส่วนหนึ่งที่ใช้สร้างตึกต่อหลังจากที่ตึกร้างส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจไม่สามารถสร้างต่อได้ เพราะติดเรื่องกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 และฉบับที่ 57 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตก่อสร้าง เช่น การกำหนดให้ต่อใบอนุญาตการก่อสร้างปีต่อปี หรือถนนภายในตัวอาคารต้องมีความกว้าง 6 เมตร เป็นต้น

 

นายอุดมกล่าวว่า สำหรับตึกร้างที่จะขอใบอนุญาตใหม่นั้น กฎกระทรวงกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารฉบับที่ใช้ปัจจุบันสองเรื่องหลักคือ ระบบการป้องกันอัคคีภัย และมาตรฐานความปลอดภัยของตัวอาคาร โดยจะต้องมีการตรวจสอบโครงสร้างอาคารจากวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาว่า มีโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงหรือไม่ เพราะตึกร้างมีการก่อสร้างมาตั้งแต่ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากผลการสำรวจวิจัยอาคารขนาดใหญ่ ที่มีการก่อสร้างก่อนวิกฤตเศรษฐกิจและได้ยุติก่อสร้างไปหลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ของภาควิชาเคหะการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่า มีจำนวนกว่า 500 อาคาร แบ่งเป็นอาคารที่มีงานเฉพาะเสาเข็มอย่างเดียว 185 อาคาร และอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเป็นโครงสร้างเหนือพื้นดินประมาณ 300 อาคาร คิดเป็นค่าก่อสร้างที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 2.7 หมื่นล้านบาท และจะต้องใช้เงินอีกประมาณ 1 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากนั้นในปี 2546 ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ยกร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงสำหรับอาคารบางชนิดบางประเภท พ.ศ. ....เพื่อผ่อนผันให้อาคารร้างที่ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี พ.ศ.2535-2543 ที่ก่อสร้างไปแล้วและได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ให้สามารถขออนุญาตก่อสร้างใหม่ได้ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ แต่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ถูกคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการให้สิทธิพิเศษในรูปแบบการนิรโทษกรรมนั้นไม่สามารถทำได้ เพราะขัดรัฐธรรมนูญ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน