Loading

การเคหะสนองนโยบายรั

วันที่ : 14 กันยายน 2552
การเคหะสนองนโยบายรัฐ

นายนิรุจ เจียมจรรยง รองผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่าหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ปรับลดจำนวนการก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทรจากเดิม 600,000 หน่วย เหลือ 320,000 หน่วยในช่วงก่อนหน้านั้น ล่าสุดหลังจากที่ กคช.มีการศึกษาความต้องการซื้อบ้านของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยทั่งประเทศแล้วพบว่า ปัจจุบันมีความต้องการที่แท้จริงประมาณ 200,000 หน่วยเศษ ซึ่ง กคช.ได้นำเสนอข้อมูลต่อกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หลังจากนั้น พม.ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ครม.มีมติปรับลดหน่วยก่อสร้างในโครงการบ้านเอื้ออาทรครั้งล่าสุดมาอยู่ที่ 280,000 หน่วยเศษ

                อย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นที่ กคช.มีการเปิดรับซื้อโครงการบ้านเอื้อฯ ในรูปแบบเบ็ดเสร็จหรือเทิร์นคีย์ ส่งผลให้ในปัจจุบันการเคหะฯ ยังมีที่ดินที่รับซื้อเข้ามาเหลือสะสมอยู่ประมาณ 6,600 ไร่ ซึ่งห่อหน้านั้น กคช.เองมีแผนจะนำที่ดินทั่วประเทศ ซึ่งเป็นที่ดินที่เกิดจากการยกเลิกดำเนินโครงการบ้านเอื้ออาทร 130 โครงการ 6,600 ไร่ และที่ดินที่การเคหะฯ ซื้อสะสมไว้รอการพัฒนาอีก ประมาณ 8,000-9,000 ไร่ ทยอยออกขายก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2552

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน