Loading

เพิ่มภาษีที่ดินฯเชิงพาณิชย์3เท่

วันที่ : 28 สิงหาคม 2552
เพิ่มภาษีที่ดินฯเชิงพาณิชย์3เท่า

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า หลังจาก สศค.ได้จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ พบว่ามีข้อเสนอจากภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้ามาจำนวนมากและมีนัยสำคัญ จึงต้องนำมาปรับปรุงในร่างกฎหมายที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดยเฉพาะประเด็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสนอว่าอัตราภาษีที่ดินเชิงพาณิชย์ที่จะจัดเก็บในระดับ 0.5% ต่ำเกินไป ทำให้รายได้ที่จัดเก็บลดลง จึงอาจจะขยายเพดานสูงสุดเป็น 1.5% เพื่อให้ท้องถิ่นมีความยืดหยุ่นในการปรับเพิ่มขึ้นได้ในอนาคต เพราะในปีแรกนั้น คณะกรรมการที่กำหนดอัตราภาษีจะไม่จัดเก็บภาษีเต็มเพดานอยู่แล้ว

 

""ตัวอย่างที่เห็นคือที่ระยอง เสนอว่าภาษี 0.5% ทำให้รายได้ต่อปีลดลง ซึ่งจากการคำนวณดูแล้วก็พบว่าจริง เพราะระยองมีพื้นที่เชิงพาณิชย์จำนวนมาก จึงอาจจะขยายเพดานไว้สูงสุดที่ 1.5% ส่วนที่อยู่อาศัยยังเก็บที่ 0.1% และพื้นที่การเกษตรยังเก็บที่ 0.05% เท่าเดิม ซึ่งปีแรกที่อยู่อาศัยอาจเก็บที่ 0.05% ก็ได้ และด้านการเกษตรก็ลดลงไปอีก แต่คนจนและเกษตรกรยากจนก็ยังได้รับการยกเว้นเช่นกรณีที่อยู่อาศัยมีราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนโดยรวมถึงที่ดินการเกษตรไว้ด้วย""

 

นายสมชัยกล่าวว่า สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำจำกัดความชัดเจนนั้น อาจจะกำหนดว่าต้องมีการปลูกพืช 3 ใน 4 ของพื้นที่จึงเข้าข่ายทำการเกษตร โดยจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกาออกมาในอีก 2 ปีข้างหน้าหลังกฎหมายมีผลบังคับใช้ เพราะที่ดินรกร้างว่างเปล่าจะถูกเก็บภาษีในเพดานสูงสุด 0.5% และเพิ่มเป็น 2 เท่าทุกๆ 3 ปี นอกจากนั้น ในกรณีของที่ดินเปล่าที่เก็บไว้เพื่อรอลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ได้มีข้อเสนอให้พิจารณาจัดเก็บภาษีเป็นเชิงพาณิชย์มากกว่าจะคิดอัตราภาษีกรณีที่ดินรกร้างว่างเปล่า ซึ่งคงต้องมาพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

 

สำหรับข้อเสนอให้จัดตั้งกองทุนธนาคารที่ดิน เพื่อเข้าไปรับซื้อที่ดินว่างเปล่าที่จะถูกปล่อยออกมาในตลาด โดยให้เอาเงินภาษีที่ดินมาจัดตั้งและซื้อมาทำประโยชน์ต่อไป ซึ่ง สศค.ต้องพิจารณารูปแบบและวิธีการที่ชัดเจนอีกครั้งก่อนจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อเสนอเข้า ครม. โดยเร็วที่สุด

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน