Loading

กคช.ยันบ้านเอื้อฯไร้ปัญหา เร่งผลักดันชุมชนพึ่งตนเอง

วันที่ : 25 สิงหาคม 2552
กคช.ยันบ้านเอื้อฯไร้ปัญหา เร่งผลักดันชุมชนพึ่งตนเอง

นายศิริโรจน์ ชาวปากน้ำ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า กำลังเร่งแก้ปัญหาให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเอื้ออาทร เช่น ปัญหาการขอโอนสิทธิ์ก่อน 5 ปี การรับมอบอาคาร การคมนาคม ซึ่งล่าสุดปัญหาต่างๆ ได้แก้ไขแล้ว ส่วนการโอนสิทธิ์อยู่ระหว่างขออนุมัติ ครม.ซึ่งในหลักการผู้บริหารเห็นด้วยว่า สมควรจะโอนสิทธิ์ได้แล้ว โดยขณะมีหลายโครงการที่จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า

                ส่วนเรื่องขอใบอนุญาตสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 25 ส.ค.สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมจะอนุมัติ 20 โครงการแรก ออกมาก่อน และคาดว่า จะได้รับทั้งหมดภายใน 4 ปีนี้ ทำให้ปัญหาต่างๆ หมดไป นอกจากนี้ กคช.ได้จัดทำโครงการบ้านชุมชนเข้มแข็ง โดยเน้นที่พัฒนาคนที่อยู่ในบ้านเอื้ออาทร หรืออยู่ในเคหะชุมชน ให้สามารถช่วยตัวเองได้ เช่น การจัดตั้งนิติบุคคลเคหะชุมชน ซึ่งสามารถจะดูแลกันเอง จากคณะกรรมการบริหารชุมชน

                กฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลบ้านจัดสรรฉบับใหม่ ซึ่ง กคช.จะนำมาใช้ในชุมชนของเอื้ออาทรที่เป็นแนวราบ ส่วนที่เป็นแนวสูง จะใช้กฎหมายอาคารชุดนอกกฎ นอกจากนั้น เราก็ยังมีการตั้งสหกรณ์ อยู่ในชุมชนต่างๆ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยออมเงินพึ่งพาตัวเองได้ และในอนาคตอาจขยายออกไปเป็นเครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้เกิดการออมและสามารถกู้ยืมเงินไปผ่อน เป็นการออมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนช่วยเหลือตัวเอง เหมือนกับหลายชุมชน      

                นายศิริโรจน์ กล่าวว่า โครงการชุมชนเข้มแข็งอยู่เย็นเป็นสุข ที่กคช.จะจัดขึ้นเพื่อให้ชุมชนร่วมมือและกันบูรณาการชุมชนการเคหะแห่งชาติ ทั้งบ้านเอื้ออาทร และเคหะชุมชนให้กลายเป็นชุมชนเข็มแข็ง โดยการเคหะฯจะเป็นพี่เลี้ยงให้ แต่ยอมรับ เป็นเรื่องยาก เพราะต้องปรับพฤติกรรม สร้างความเข้าใจ คาดใช้เวลามากกว่า 1-2 ปี อีกทั้งต้องมีงบประมาณสนับสนุนบางส่วนการเคหะฯและจากภาครัฐบาล

                โดยหลักการ ในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมกลุ่ม ด้วยการเน้นให้กลุ่มออมทรัพย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญให้ผู้อาศัยมีฐานทางการเงิน ได้เรียนรู้ระบบการจัดการร่วมกัน ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการจัดการบริหารชุมชม โดยมีภาคีทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การส่งเสริม และร่วมพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสวัสดิ์การ ซึ่งชุมชนจะจัดการบริหารอย่างเป็นระบบให้พัฒนาชุมชนทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม

                ทั้งนี้ กคช. ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน สนับสนุนให้เกิด กลุ่ม องค์กรชุมชน สหกรณ์ ชมรม ในรูปแบบต่างๆ  รวมทั้งส่งเสริมที่มีอยู่ให้เข้มแข็ง มีชุมชนเป็นแกนนำในการจัดการด้วยตนเอง สร้างความเข้มแข็งเพื่อสังคมของคนในชุมชนอยู่เย็นเป็นสุขเพื่อสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมตามแผนชุมชน

                นางฮูวัยดียะ พิศสุวรรรณ อุเซ็ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประธานคระกรรมการพิจารณาและหาข้อสรุปการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง (ไตรภาคี) กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากรมว.พม.ให้หาข้อสรุปในการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดงโดยการเปิดรับฟังความเห็นจาก ประชาชนในชุมชนดินแดงแบบเปิดกว้างภายใน 3 เดือนจากนี้ ซึ่งจะเปิดให้มีการแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การสรุปประเด็นนำเสนอกระทรวง พม.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ