Loading

ลุยสางปัญหาอาคารชุ

วันที่ : 16 มิถุนายน 2552
ลุยสางปัญหาอาคารชุด

นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผยว่า ภายหลังการบังคับใช้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ 4 กรกฎาคม 2551 ซึ่งปัจจุบันมั่นใจว่าแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้มากกว่า 90% แต่มีประเด็นปัญหาที่ทางผู้ประกอบการเสนอขอให้แก้ไข เช่น กรณีใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ซึ่งตามแบบ อ.ช.22 กำหนดให้ผู้ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดต้องได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารเสียก่อนนั้น ผู้ประกอบการอ้างว่าขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารบางกรณีต้องทำการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (สวล.) ด้วย ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา ไม่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้รับอนุญาตก่อสร้างสามารถทำสัญญาจะซื้อจะขายได้ จากการสอบถามไปยังสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ที่ผ่านมาสัญญาที่ผู้ประกอบการใช้สามารถขายได้ ทั้งมีใบอนุญาตและไม่มีอนุญาต

 

                ดังนั้น กรมที่ดินจึงส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณา และทางคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยมีข้อทักท้วงในหลายประเด็น กรมที่ดินได้ทำหนังสือถึงสมาคมอาคารชุดและ สคบ. เกี่ยวกับข้อทักท้วงดังกล่าวให้ทั้ง 2 ฝ่ายแสดงความเห็น แต่ขณะนี้ทางสมาคมยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งกรมที่ดินจะหาข้อสรุปและส่งเรื่องให้กระทรวงมหาดไทยโดยเร็ว เนื่องจากกรมที่ดินต้องติดตามประเมินผลเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าวส่วนในเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้จะซื้อห้องชุดตามแบบ อ.ช.22 ระบุให้เปลี่ยนได้โดยผู้จะขายไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆนั้น เป็นช่องทางให้เกิดการเก็งกำไรห้องชุด ควรกำหนดให้เปลี่ยนได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครือญาติตามกฎหมาย หากเป็นบุคคลภายนอกควรกำหนดให้มีค่าเปลี่ยนสัญญา โดยทางคณะกรรมการมีข้อทักท้วงหากผู้ประกอบการจะขอสัดส่วนในการโอนจองในอัตรา 5%

 

                อย่างไรก็ดี ในส่วนของสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศกำหนดแบบสัญญาจะซื้อจะขายและสัญญาซื้อขายห้องชุดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 แต่ยังมีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ใช้สัญญาดังกล่าว ซึ่งหากมีการร้องเรียนกรมที่ดินจะดำเนินการตรวจสอบเอาผิดตามกฎหมาย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้