Loading

แก้กม.จัดสรรอุ้มผู้ซื้

วันที่ : 9 มิถุนายน 2552
แก้กม.จัดสรรอุ้มผู้ซื้อ

                  นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กรมที่ดินเปิดเผยว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 บังคับใช้มานานและทางบทบัญญัติไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันทำให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายที่มีผลกระทบต่อประชาชน ทั้งในส่วนผู้ประกอบการและผู้บริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสาธารณูปโภคในโครงกรจัดสรรที่ดินและการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ อีกทั้งเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายกรมที่ดินจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยและอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของกฤษฎีกา

          สำหรับสาระสำคัญของร่างดังกล่าวประกอบด้วย 1.การปรับปรุงหน่วยงานอันเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางและคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด ให้สอดรับกับการปฏิรูประบบราชการ 2.กำหนดให้มีการจกแจ้งการเป็นสาธารณูปโภคหรือที่ใช้เพื่อบริการสาธารณะในโฉนดที่ดิน และหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่อให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และให้บุคคลภายนอกได้รับทราบว่าโฉนดที่ดินแปลงนั้นเป็นสาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะอันตกอยู่ภายใต้ภาระจำยอมตามกฎหมาย เช่น ถนน สวน เป็นต้น 3.กำหนดให้ผู้รับโอนที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคหรือใช้เพื่อบริการสาธารณะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่มีต่อผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อให้หรือบริการสาธารณะมีผู้ดูแลบำรุงรักษาและอยู่ในสภาพดังกล่าวเช่นที่ผู้จัดสรรที่ดินได้จัดทำขึ้น

          4.กำหนดให้ผู้ซื้อที่กินจัดสรรขอจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ และปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การพ้นจากหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาสาธารณูปโภคองผู้จัดสรรที่ดิน ทั้งนี้เมื่อจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรแล้วให้ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคตกเป็นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทันที เพื่อแก้ไขปัญหาผู้จัดสรรที่ดินไม่ยอมโอนสาธารณูปโภคให้ กรณีที่ไม่ให้โฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองให้เจ้าพนักงานที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองเพื่อนำมาจดทะเบียนโอนทรัพย์สินได้ 5.แก้ไขหลักเกณฑ์การค้างชำระเงินค่าบำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค 6.แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดจั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสำหรับการจัดสรรที่ดินที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินใช้บังคับ


ที่มา : หนังสือพิมพ์โลกวันนี้