Loading

คลังชงครม.ร่างกม. เก็บภาษีที่ดิน0.5

วันที่ : 23 มีนาคม 2552
คลังชงครม.ร่างกม. เก็บภาษีที่ดิน0.5%

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ หลังจากนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามเห็นชอบแล้ว ซึ่งขณะนี้สำนักเลขาธิการ ครม. อยู่ระหว่างสอบถามความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น โดยคาดว่าจะสามารถเสนอที่ประชุม ครม.ในวันที่ 24 มีนาคมนี้

 

""ร่างกฎหมายดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน กล่าวคือ เป็นกฎหมายที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ซึ่งจะเปิดโอกาสให้สามารถนำทรัพย์สินอื่นๆ หรือทรัพย์สินที่ไม่ใช่ถาวรวัตถุ แต่สามารถตีเป็นมูลค่าได้ แต่ไม่สามารถนำไปจำนองหรือจำนำได้ เพื่อนำมาใช้เป็นหลักประกันเพื่อขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์ได้ อาทิ ใบจดทะเบียนลิขสิทธิ์ทางการค้า สินค้าคงคลัง เป็นต้น"" แหล่งข่าวระบุ

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม ครม.ด้วยเช่นกัน โดยแนวทางการจัดเก็บแบ่งเป็น 3 แบบคือ 1.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษี 2.ที่อยู่อาศัยของตนเองที่ไม่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ไม่เกิน 0.1% และ 3.ที่ดินเกษตรกรรมจัดเก็บอัตราที่ต่ำที่สุดไม่เกิน 0.05% ซึ่งอัตราที่กำหนดกรณีเพดานสูงสุด แต่การจัดเก็บจริงอาจต่ำกว่านี้

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ