Loading

ที่ดินปล่อยผีจัดสรรโครงการเล็ก คลายกฎสาธารณูปโภคถึงปี 5

วันที่ : 12 มีนาคม 2552
ที่ดินปล่อยผีจัดสรรโครงการเล็ก คลายกฎสาธารณูปโภคถึงปี 54

มีรายงานข่าวว่า วันที่ 29 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา นายสุธี มากบุญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง 2 ฉบับ ประกอบด้วย 1.เรื่องกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) และ 2.เรื่องกำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็น ที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ในการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชย กรรม การจัดสรรที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2552)

                สาระสำคัญของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่องกำหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2552) เป็นการผ่อนปรน หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการจัดสรรที่ดินให้กับโครงการจัดสรรที่ดินขนาดเล็ก เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยกำหนดให้การจัดสรรที่ดินในกรุงเทพมหานคร เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่ และการจัดสรรที่ดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลง และเนื้อที่จำหน่ายไม่เกิน 4 ไร่ ไม่ต้องจัดทำระบบสาธารณูปโภคเช่นเดียวกับโครงการจัดสรรที่ดินทั่วไป คือ

                1.ไม่ต้องกันพื้นที่ไว้เพื่อจัดทำสวน สนามเด็กเล่น หรือสนามกีฬา 2.ขนาดถนนทางเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยให้มีความกว้างของเขตทางไม่ต่ำกว่า 8 เมตร โดยความกว้างผิวถนนไม่ต่ำกว่า 6 เมตร 3.กรณี ตั้งอยู่ในบริเวณที่การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค หรือการประปาส่วนท้องถิ่นไม่สามารถให้บริการได้ ให้ผู้จัดสรรที่ดินใช้ระบบประปาอื่นได้ โดยผ่านการรับรองจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ โครงการจัดสรรดังกล่าวต้องไม่ใช่โครงการต่อเนื่องเป็นหลายโครงการ ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วมีจำนวนแปลง หรือเนื้อที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

                ส่วนประกาศเรื่องกำหนดนโยบายการจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น ให้โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ กทม. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล หรือเมืองพัทยา ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 20 แปลง และมีเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 2 ไร่ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีจำนวนแปลงย่อยไม่เกิน 30 แปลง และเนื้อที่เพื่อการจำหน่ายไม่เกิน 4 ไร่ ไม่ต้องจัดพื้นที่ให้เป็นที่ตั้งของสำนักงานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร หรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่น

                โดยให้มีผลตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เช่นเดียวกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ