Loading

รื้อกม.ขอตั้งนิติบุคคล เอาใจบ้านเก่านับแส

วันที่ : 3 กันยายน 2551
รื้อกม.ขอตั้งนิติบุคคล เอาใจบ้านเก่านับแสน

 

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย กล่าวหลังเข้ารับตำแหน่งนายกสมาคมว่า สมาคมมีนโยบายที่จะผลักดันให้โครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ขออนุญาตในช่วงที่ใช้กฎหมาย ปว.286 ตั้งแต่ปี 2515 จนถึง ปี 2543 ที่เริ่มใช้ พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน ให้สามารถตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรได้สะดวกขึ้น และมีเจ้าภาพในการตั้งนิติบุคคล

 

ที่ผ่านมา ปว.286 ได้กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องเป็นผู้ดูแลสาธารณูปโภค ในโครงการ หรือไม่ก็ยกเป็นสาธารณะ แต่เมื่อเจ้าของโครงการขายแล้วเสร็จส่วนใหญ่จะไม่ได้เข้ามาดูแลต่อ ทำให้โครงการขาดการดูแลทางด้านสาธารณูปโภค ขณะที่การตั้งนิติบุคคลมาบริหารก็ทำได้ยาก และจะต้องใช้งบประมาณสูงไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท

 

ทั้งนี้ สมาคมจะรวบรวมปัญหาของโครงการที่ขออนุญาตตาม ปว.286 ที่คาดว่าจะมีหมู่บ้านนับพันโครงการหรือมากกว่า 1 แสนหลัง หลังจากนั้นจะระดมความเห็นโดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมแก้ปัญหาในเรื่องนี้

 

สำหรับแนวทางที่ดำเนินการได้คือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพในการออกค่าใช้จ่าย และประสานงานในการจัดตั้งนิติบุคคล เพราะเป็นผู้เก็บภาษีจากโครงการในพื้นที่ แต่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เห็นว่าการออกค่าใช้จ่ายจัดตั้งนิติบุคคล ถือเป็นการ เอื้อประโยชน์กับเอกชน จึงไม่สามารถดำเนินการได้

 

หากแก้กฎหมายให้องค์กรปกครองท้องถิ่นสามารถสนับสนุนการตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรได้ ก็จะทำให้ดำเนินการได้ง่ายขึ้นนายรังสรรค์ กล่าว

 

นอกจากนี้ สมาคมกำลังรวบรวมประเด็นปัญหาจากผู้ประกอบการและผู้ซื้อที่ดินจัดสรรเพื่อขอแก้ไขสาระสำคัญใน พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เช่น การกำหนดการออกเสียงขอตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร ที่ให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนบ้านในโครงการ ซึ่งทำได้ยากในทางปฏิบัติ เพราะรวบรวมเสียงให้เกินครึ่งได้ยาก โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ จึงเห็นว่าควรจะลดสัดส่วนการออกเสียงเพื่อตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรลงมา เพื่อให้ตั้งได้ง่ายขึ้น

 

นายรังสรรค์ กล่าวอีกว่า ส่วน พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่ที่ประกาศใช้มาเกือบ 2 เดือนแล้ว แต่ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ชัดเจนจนกว่าจะมีกฎหมายลูกบังคับใช้ ส่วนนโยบายของสมาคมในด้านอื่นๆ อาทิ เร่งยกระดับมาตรฐานของวิชาชีพให้ผู้ประกอบการและนักพัฒนาด้านการบริหารทรัพย์สิน การเสริมสร้างความรู้ด้านวิชาการให้กับภาครัฐและเอกชน การสร้างเครือข่ายในระดับภูมิภาค รวมทั้งประสานความร่วมมือกับสมาคมต่างๆ ในประเทศ เป็นต้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์