Loading

สปส.จับมือ ธอส.ให้ผู้ประกันตนซื้อบ้านง่ายขึ้

วันที่ : 7 กรกฎาคม 2551
สปส.จับมือ ธอส.ให้ผู้ประกันตนซื้อบ้านง่ายขึ้น

          นางนันทิยา พัวพันธุ์ ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า สำนักงานประกัน  สังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำ โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส.วงเงิน 3,000 ล้านบาท เพื่อให้ผู้ประกันตนที่เป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม สามารถกู้ซื้อบ้านในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี ในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นเป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามเงื่อนไขของธนาคารโดยผู้กู้สามารถเลือกชำระเงินงวดได้ด้วยตนเอง หรือให้นายจ้างเป็นผู้หักบัญชีนำส่งตามความสะดวก

          ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถเลือกซื้อบ้านได้เองตามความสมัครใจ รวมทั้งการไถ่ถอนจำนองโดยผู้ประกันตนที่มีสิทธิยื่นขอกู้ได้จะต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน และเป็นผู้ประกันตนมาแล้ว 1 ปี หรือเป็นผู้ประกันตนภาคสมัครใจ (มาตรา 39) ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถยื่นขอคำขอกู้ได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดวันสิ้นสุดการยื่นคำขอกู้ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 หรือเมื่อธนาคารอนุมัติสินเชื่อเต็มวงเงิน 3,000 ล้านบาท

          นางนันทิยา กล่าวอีกว่า สำหรับ    โครงการบ้านมิตรภาพ สปส.-ธอส.นั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับประโยชน์ทุกฝ่ายกล่าวคือ สำนักงานประกันสังคมนำเงิน 3,000 ล้านบาท ไปฝากที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ดอกเบี้ยอัตราตามตลาด ธนาคารมีแหล่งเงินทุน ผู้ประกันตนได้เงินกู้ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าตลาดประมาณร้อยละ 3 โดยคาดว่าผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประมาณ 5,000 คน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกันตนมีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดอสังหาริมทรัพย์ และก่อให้เกิดการจ้างงาน เป็นผลให้ผู้ประกันตนมีงานทำและมีรายได้มากขึ้น

          ประกันสังคมจังหวัดชัยนาท ยังกล่าวต่ออีกว่า ผู้ประกันตนที่สนใจสามารถดูหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการยื่นคำขอกู้ได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www. ghb.co.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2645-9000.

 

 ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ