Loading

กกร.ขอเลื่อนใช้ 1 ปี พรบ.ตรวจอาคา

วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2551
กกร.ขอเลื่อนใช้ 1 ปี พรบ.ตรวจอาคาร

      แหล่งข่าวจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ในการประชุม กกร. วันที่ 4 ก.พ. นี้ ที่ประชุมจะพิจารณาขอความเห็นชอบเรื่องการขอชะลอการบังคับใช้กฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารไปยังกรมโยธา ธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ออกไป 1 ปี จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีการตรวจสอบและส่งรายงานการตรวจสอบอาคารประเภทต่างๆ ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธ.ค.2550

ทั้งนี้ เนื่องจากในทางปฏิบัติยังมีข้อขัดข้องหลายประการ คือ 1.จำนวนผู้ตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง แจ้งว่า มี ผู้ตรวจสอบอาคารได้จดทะเบียน 1 พันคน แต่ในข้อเท็จจริงมีผู้ตรวจสอบเพียง 700 คนในเดือน ก.ย. 2550 ไม่เพียงพอกับจำนวนอาคารที่ต้องตรวจสอบ ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างน้อย 5 วัน/อาคาร

2.จำนวนอาคาร กรมฯ แจ้งว่า มีเพียง 5 พันอาคารที่ต้องทำการตรวจสอบ แต่ในความเป็นจริงมีอาคารที่ต้องตรวจสอบตามกฎหมายฉบับนี้มากกว่า 1.52 แสนอาคาร แบ่งเป็น โรงงาน 5.8 พันแห่ง โรงแรม     3 พันแห่ง ภัตตาคารและสถานบริการ 3 หมื่นแห่ง ป้าย 1.05 แสนป้าย อาคารชุด 3 พันอาคาร รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนอีกกว่า300แห่ง

นอกจากนี้ ยังพบว่าค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอาคารอยู่ที่ 2.5-4.5 หมื่นบาท/ปี ตามขนาดของพื้นที่ แต่ในทางปฏิบัติประกาศดังกล่าวไม่มีสภาพบังคับใช้ตามกฎหมาย จึงทำให้การเจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างผู้ตรวจสอบอาคารแต่ละรายต้องใช้เวลามากกว่า 1 เดือน จึงทำให้เกิดความล่าช้า  ขณะที่ผู้ประกอบการเจ้าของอาคารในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้จะมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบสูง เนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยง กกร.จึงจะเสนอให้ยกเว้นการตรวจสอบอาคารในพื้นที่ดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างที่ชะลอการบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ออกไป 1 ปี กกร.จะขอให้จัดตั้ง คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาและรวบรวมประเด็นปัญหาอุปสรรค เพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และเพื่อให้เกิดกฎที่ออกมาใหม่นั้นสามารถปฏิบัติได้จริง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์