Loading

สินทรัพย์รอการขาย บสก

วันที่ : 24 ธันวาคม 2550
สินทรัพย์รอการขาย บสก.

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) รายงานข้อมูลสินทรัพย์รอการขาย (NPA) คงเหลือในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ณ เดือนพฤศจิกายน 2550 ดังนี้ ภาคเหนือตอนบน 1,923 รายการ ราคาประเมิน 4,071 ล้านบาท ภาคเหนือตอนล่าง 548 รายการ มูลค่า 911 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,966 รายการ มูลค่า 2,379 ล้านบาท ภาคกลาง 2,719 รายการ มูลค่า 11,247 ล้านบาท ภาคใต้ตอนบน 1,118 รายการ มูลค่า 1,762 ล้านบาท ภาคใต้ตอนล่าง 1,074 รายการ มูลค่า 1,463 ล้านบาท กรุงเทพฯและปริมณฑล 3,742 รายการ มูลค่า 17,554 ล้านบาท รวมทั้งหมด 14,090 รายการ มูลค่า 39,387 ล้านบาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ