Loading

ตั้งคณะกรรมการกำกับอสังหา

วันที่ : 18 ตุลาคม 2550
ตั้งคณะกรรมการกำกับอสังหาฯ

นายพรศักดิ์ บุญโยดม ผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผย ""ฐานเศรษฐกิจ"" ว่า ขณะนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ผลักดันให้มีการจัดตั้ง ""คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ"" เพื่อวางกรอบนโยบายทางด้านที่อยู่อาศัยของประเทศไทยให้เติบโตแบบยั่งยื่น โดยโครงสร้างของคณะกรรมการฯ ชุดนี้ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี (พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์) เป็นประธาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายฉลองภพ สุสังกาญจน์ เป็นรองประธาน พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม เป็นรองประธาน โดยมีการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เป็นเลขานุการฯ นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานต่างๆ เป็นคณะทำงานอีกเช่น สภาพัฒน์, กรมโยธาธิการ ฯล ร่วมด้วยภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเข้ามาช่วงวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ

 

ดังนั้น กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นพ้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทย ควรจะให้ความสำคัญกับตลาดที่อยู่อาศัยในบ้านเรา ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องถึง 3 ครั้ง และหารือร่วมกับภาคเอกชน

 

อย่างไรก็ดี ขณะนี้เรื่องดังกล่าวนายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เสนอเข้าไปในการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว เชื่อว่าในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 นี้น่าจะผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยหน้าที่หลักของคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ จะเป็นผู้วางกรอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเทศ ยกตัวอย่าง เช่น การพัฒนาอสังหาฯ ของจังหวัดเชียงใหม่ว่าทำอย่างไรไม่ให้เป็นสลัม เป็นต้น และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ปฎิบัติให้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯชุดดังกล่าวเป็นเพียงแต่ผู้วางกรอบเท่านั้นไม่ได้ออกเป็นคำสั่งบังคับแต่อย่างใด

 

ทั้งนี้ ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติแล้ว ภารกิจที่ต้องทำเร่งด้วยคือเรื่องระบบการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนที่มีรายได้น้อยเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและผ่อนบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งเดิมธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)จะเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับการมีบ้านของผู้มีรายได้น้อยแต่ธอส.จะต้องออกบอนด์เพื่อนำเงินมาปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ แต่หากมีคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ กระทรวงการคลังอาจจะสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับธอส.เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้กับประชาชนที่มีรายได้น้อย เป็นต้น

 

นอกจากนั้น หากเป็นกลุ่มคนที่มีหน่วยงานต่างๆ คอยช่วยเหลืออยู่ เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกบข. ซึ่งมีกองทุนเป็นของตัวเองอยู่ อาจจะมอบให้แต่ละกองทุนเข้ามาดูแลโดยแบ่งเงิน 5-10% มาปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้ผู้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสามารถซื้อบ้านได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

 

ด้านนายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า หากมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติก็จะเป็นการช่วยจัดระเบียบรูปร่างอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย ถือเป็นก้าวที่ดีของธุรกิจอสังหาฯ เพราะการที่มีภาครัฐคอยสนับสนุนและใช้ธุรกิจอสังหาฯ เป็นกลไกในการผลักดันเศรษฐกิจก็จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยกลับมาฟื้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง และมีการเติบโตแบบยั่งยืน อีกทั้งยังจะช่วยเข้ามาควบคุมอุปสงค์กับอุปทานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2550 น่าจะเป็นบทเรียนให้กับผู้ประกอบการได้ดี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ