Loading

กคช.โละบ้านเอื้อฯ 2 หมื่นหลั

วันที่ : 2 ตุลาคม 2550
กคช.โละบ้านเอื้อฯ 2 หมื่นหลัง

นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะฯ ได้วางแนวทางในการระบายสต๊อกบ้านเอื้ออาทร หลังจากที่ผ่านมาได้จัดแคมเปญบ้านแลกบ้านไปแล้ว ต่อไปจะร่วมหารือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อผลักดันให้โครงการบ้านเอื้ออาทรอยู่ในตลาดบ้านมือสอง เพื่อขยายช่องทางตลาดให้มากขึ้น

 

ในขณะเดียวกันจะออกพันธ บัตร 1 หมื่นถึง 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการกู้ไม่ผ่านของลูกค้าบ้านเอื้ออาทรและแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินของผู้มีรายได้น้อย ของการเคหะฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

 

นายพิทยา เจริญวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเคหะฯ ยังมีบ้านเอื้ออาทรที่เหลือจากการที่ลูกค้ากู้ไม่ผ่านอีก 2 หมื่นหน่วย และได้วางแนวทางการแก้ปัญหาไว้ 3 แนวทาง คือ 1.จะเสนอขายโครงการในรูปแบบเช่าชื้อ 3 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ติดปัญหาขอสินเชื่อบ้านไม่ผ่าน สามารถผ่อนกับการเคหะฯ ได้ในระยะ 3 ปี หากมีวินัยในการผ่อนที่ดีจะนำส่งให้สถาบันการเงินต่อไป สำหรับแนวทางที่ 2 คือ การนำโครงการที่สร้างเสร็จขายยกโครงการให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนในพื้นที่ที่ต้องการซื้อเป็นบ้านสวัสดิการให้กับข้าราชการหรือพนักงานในหน่วยงาน และแนวทางที่ 3 คือการปล่อยเช่า ซึ่งจะช่วยระบายบ้านเอื้ออาทรที่เหลืออยู่ออกไปได้

 

ขณะที่ นพ.พลเดช ปิ่นประทีป รมช.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า ภายใน 1 สัปดาห์จากนี้จะเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติและจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ โดยจะมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ การแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

 

คณะกรรมการชุดดังกล่าวจะทำหน้าที่วางกรอบนโยบายและแผนการดำเนินการด้านที่อยู่อาศัย โดยจะเน้นเรื่องของความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อยที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่บุกรุกที่ดินราชการ หรือบุกรุกที่ดินเอกชน

 

นอกจากนี้ จะเตรียมแผนการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทรต่อที่ประชุม ครม.ภายใน 2 สัปดาห์ และยังเตรียมที่จะเสนอขออนุมัติการออกพันธบัตรวงเงิน 1 หมื่นถึง 1.5 หมื่นล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกัน เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาการปล่อยกู้ในโครงการบ้านเอื้ออาทร ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีรายได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้มากขึ้น จากเดิมที่ลูกค้าบ้านเอื้ออาทรติดปัญหาการกู้ไม่ผ่านถึง 40-50%

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์