Loading

กรมที่ดินตั้งเงื่อนไขคุมเข้มโรงแรม-บ้านพักตากอากา

วันที่ : 28 กันยายน 2549
กรมที่ดินตั้งเงื่อนไขคุมเข้มโรงแรม-บ้านพักตากอากาศ

                    แหล่งข่าวจากกรมที่ดินเปิดเผยว่า นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน ได้ทำหนังสือชี้แจงแนวทางปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน กรณีมีการขอได้มาซึ่งที่ดินของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนแล้ว ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และมีคนต่างด้าวถือหุ้นหรือเป็นกรรมการ ยกเว้นบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ได้มาซึ่งที่ดินตามกฎหมายอื่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 ว่า ให้ใช้กับนิติบุคคลที่ขอได้มาซึ่งที่ดินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น การซื้อขาย ให้เช่า ประกอบกิจการโรงแรม และสร้างบ้านพักตากอากาศเท่านั้น โดยหลักฐานที่ใช้ประกอบการดำเนินการของผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยมีดังนี้

 

1.หนังสือของสถานประกอบการ ที่รับรองว่าผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย ปฏิบัติงานในตำแหน่งใด ตั้งแต่เมื่อใด มีรายได้เดือนละเท่าไร และเงินที่ซื้อหุ้นมีที่มาอย่างไร เช่น เป็นเงินที่เก็บสะสมไว้ เป็นเงินที่ได้มาจากการขายที่ดิน รับมรดก หรือกู้ยืมมา โดยจะต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย เช่น บัญชีเงินฝาก สัญญาขายที่ดิน หลักฐานการรับมรดก สัญญากู้ยืม เป็นต้น

 

2.กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย แม้ว่าจะไม่มีคนต่างด้าวถือหุ้น หรือเป็นกรรมการ ก็ต้องแสดงถึงที่มาของเงินที่ซื้อหุ้นด้วย เช่น งบดุลของบริษัท สัญญากู้ยืม ซึ่งมีรายงานการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวประกอบด้วย

 

3.กรณีซื้อที่ดินในราคาสูงกว่าทุนจดทะเบียน โดยมีการจำนองที่ดิน ต้องแสดงที่มาของเงินพร้อมหลักฐานประกอบด้วย และหากมีการกู้ยืมเงินจากคนต่างด้าว นิติบุคคลต่างด้าว คนสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลสัญชาติไทย ก็ให้แสดงหลักฐานที่มาของเงิน เช่น หลักฐานการโอนเงินจากต่างประเทศ หรือหลักฐานการถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก งบดุลของบริษัท พร้อมรายงานการประชุมของนิติบุคคลผู้ให้กู้ด้วย

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า ก่อนหน้านี้กรมที่ดิน โดย ร.ต.ขันธ์ชัย วิจักขณะ รองอธิบดีกรมที่ดิน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมที่ดิน ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 ชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน พร้อมกับจัดส่งคู่มือการจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวแก่สำนักงานที่ดินสาขาทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน

 

โดยรายละเอียดในคู่มือดังกล่าวระบุถึงกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การจำหน่ายที่ดินของคนต่างด้าวซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดิน การขออนุญาตจำหน่ายจ่ายโอนที่ดินของคนต่างด้าว การตรวจสอบหลักฐานและบันทึกถ้อยคำผู้ขอ ขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ การแก้ไขทะเบียนที่ดินของคนต่างด้าว รวมทั้งแนวทางการพิจารณาของกรมที่ดินเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ