Loading

คุม ราชพฤกษ์ – เลี่ยงนนท์ - ปากเกร็ด จัดระเบียบเข้มทำเลฮอตโซนตะวันต

วันที่ : 21 กันยายน 2549
คุม ราชพฤกษ์ – เลี่ยงนนท์ - ปากเกร็ด จัดระเบียบเข้มทำเลฮอตโซนตะวันตก

                    แหล่งข่าวจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า เมื่อวันที่ 14 และ 15 กันยายน 2549 ที่ผ่านมา กฎกระทรวง 3 ฉบับ คุมการก่อสร้างบริเวณถนนตัดใหม่ 3 สายในจังหวัดนนทบุรี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีผลบังคับใช้เป็นทางการแล้ว ประกอบด้วยถนนราช พฤกษ์ตัดใหม่ ถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด และถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ

 

โดยถนน 3 สายที่กรมโยธาธิการฯ ออกกฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้าง อยู่ในทำเลเปิดใหม่ที่โครงข่ายถนนเพิ่งจะก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้ แต่เวลานี้เริ่มมีเอกชนเข้าไปก่อสร้างอาคารและพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรมากขึ้น จึงต้องเร่งออกกฎกระทรวงควบคุม เป้าหมายก็เพื่อจัดระเบียบและควบคุมการพัฒนาไม่ให้เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง หลักๆ จะกำหนดระยะถอยร่น ห้ามก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างในระยะ 15 เมตรทั้ง 2 ฟากถนน

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ฉบับแรกเป็นกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลบางพูด ตำบลปากเกร็ด ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด และตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2549 ในพื้นที่ 2 ข้างทางของถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด จากถนนติวานนท์บรรจบกับถนนสามัคคี

 

2.กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลคลองข่อย ตำบลบางพลับ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบางตะไนย์ ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลปากเกร็ด ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางกร่าง ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางเขน ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางไผ่ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี และตำบลบางขนุน ตำบลบางสีทอง ตำบลบางขุนกอง ตำบลบางคูเวียง ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2549 ควบคุมการก่อสร้างพื้นที่ทั้ง 2 ข้างของถนนราชพฤกษ์ตัดใหม่ จากแยกสะพานนนทบุรี-บางบัวทอง ไปจนสุดเส้นแบ่งเขตถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี

 

3.กฎกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่ตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ ตำบลตลาดขวัญ และตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2549 ซึ่งอยู่บริเวณ 2 ข้างทางถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี-สนามบินน้ำ เริ่มจากถนนสนาม บินน้ำจนบรรจบเขตทางของถนนพิบูลสงคราม และถนนนนทบุรี 1

 

แหล่งข่าวกล่าวว่า สาระสำคัญของกฎกระ ทรวงทั้ง 3 ฉบับจะเหมือนกัน คือ ห้ามก่อสร้างอาคารอยู่อาศัย เว้นบ้านเดี่ยวและอาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อกิจการสาธารณูปโภค  หรือบริการสาธารณะของผู้อยู่อาศัย ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดินที่มีความสูงไม่เกิน 15 เมตร อาคารพาณิชย์ ห้องแถว หรือตึกแถว อาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. อาคารที่ใช้ในการประกอบกิจการสนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารแสดงสินค้า โรงงาน โรงซ่อม ภัตตาคารหรือร้านจำหน่ายอาหาร อาคารเก็บสินค้า สถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการจำหน่าย เว้นแต่สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 

นอกจากนี้ มีสถานที่บรรจุก๊าซ สถานที่เก็บ ก๊าซ และสถานีบริการตามกฎหมาย สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ โรงมหรสพ โรงแรม ตลาด สถานีขนส่ง อาคารเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันหรือหลายหลังเกิน 20 ตร.ม. อาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการสวนสนุก เต็นท์ เพิง แผงลอย ป้ายทุกชนิด เว้นป้ายชื่อสถานประกอบกิจการมีพื้นที่ไม่เกิน 5 ตร.ม. ป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย และป้ายของราชการ อาคารที่มีระยะห่างจากอาคารอื่นน้อยกว่า 4 เมตร อาคารที่มีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นน้อยกว่า 2 เมตร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ