Loading

โยธาฯสรุปผังประเทศชงครม. วางแนวพัฒนาประเทศ - ท้องถิ่

วันที่ : 4 สิงหาคม 2549
โยธาฯสรุปผังประเทศชงครม. วางแนวพัฒนาประเทศ - ท้องถิ่น

                    นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยภายหลังการสัมมนาเรื่อง ""การวางและจัดทำผังประเทศ :กลยุทธ์การพัฒนาพื้นที่ประเทศไทย"" ว่า การประชุมเพื่อจัดทำผังประเทศและผังภาคครั้งนี้เป็นครั้งสุด และจะสรุปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่เพื่อกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งกรอบการวางผังประเทศและผังภาค จะเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผังดังกล่าวจะย่อยลงเป็นผังภาค ผังกลุ่มจังหวัด และผังท้องถิ่น โดยการออกกฎกระทรวงมาบังคับใช้ในผังต่าง ๆ และจะเป็นไกด์ไลน์ให้แต่ละจังหวัดมีบทบาทในการพัฒนาประเทศ ซึ่งบทบาทของแต่ละจังหวัดจะแตกต่างตามศักยภาพที่มีอยู่ซึ่งจะมีความแตกต่างกัน เช่น บางจังหวัดเป็นเมืองท่า บางจังหวัดเป็นเมืองผลิต แต่จะสอดรับกับกลุ่มจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดจะมีการประชุมร่วมกันและจัดทำกันอยู่แล้ว

 

                    นายฐิระวัตรกล่าวว่า สำหรับสาระของผังประเทศ ผังภาคนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ระดับประเทศและระดับภาค ซึ่งในระดับประเทศจะเน้นนโยบายควบคุมการเติบโตของพื้นที่เมืองไม่ให้รุกล้ำพื้นที่สงวน ทำเมืองใหญ่ให้กระชับ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทำกันชนคั่นระหว่างเมือง ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ มุ่งกระจายความเจริญออกจากกรุงเทพฯเพื่อลดการย้ายถิ่นจากชนบทสู่เมือง

 

                    นายฐิระวัตรกล่าวว่า สำหรับในระดับภูมิภาคจะกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินในกทม.และพื้นที่ต่อเนื่อง อย่างเหมาะสม ลดความขัดแย้งการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชนในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก อนุรักษ์พื้นที่เกษตรชั้นดี และแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สงวนรักษาพื้นที่ต้นน้ำลำธารของภาคเหนือ รวมถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยไม่ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางบกและทางทะเลภาคใต้ สร้างความสมดุลการพัฒนาเมือง

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน