Loading

ขายที่ดินมรดกได้รับลดหย่อ

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2549
ขายที่ดินมรดกได้รับลดหย่อน

                    นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีปัญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน และการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือห้องชุด ตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสอง กรณีที่ผู้จัดการมรดกจดทะเบียนขายบ้าน บ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุด ซึ่งเป็นทรัพย์ในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง (ยังไม่ได้จดทะเบียนโอนให้แก่ทายาท) เพื่อนำเงินไปแบ่งปันให้แก่ทายาท หรือชำระหนี้กองมรดกจะมีสิทธิได้รับลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือร้อยละ 0.01 ตามมาตรการส่งเสริมตลาดบ้านมือสองหรือไม่นั้น

 

                    กรมที่ดินพิจารณาแล้วเห็นว่าหากข้อเท็จจริงปรากฏว่าเจ้ามรดกมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ขายตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี ที่ได้สิทธิครอบครองหรือทายาทที่มีสิทธิรับมรดกมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ขายก็จะได้สิทธิรับลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนเหลือร้อยละ 0.01 แต่หากเป็นการขายบ้านพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดที่ไม่ได้เป็นการขายยกหลังและยกแปลงที่ดิน แต่เป็นการขายเฉพาะส่วนของผู้ถือกรรมสิทธิ์บางคน หรือเป็นการขายเพียงบางส่วนโดยการให้ผู้ซื้อเข้าชื่อร่วมด้วยไม่อยู่ในหลักเกณฑ์

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ