Loading

ไทยพาณิชย์ย้ำอสังหาฯโลกดีเปิดกองใหม่ลุยรีทต่างประเทศ

วันที่ : 28 กันยายน 2559
ไทยพาณิชย์ย้ำอสังหาฯโลกดีเปิดกองใหม่ลุยรีทต่างประเทศ

บลจ.ไทยพาณิชย์ มอง อสังหาฯโลกทางเลือกกระจายลงทุน ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอหนีภาวะการลงทุนผันผวน แนะให้น้ำหนักลงทุน 10-15% ของพอร์ตลงทุน ล่าสุดเปิดกองใหม่ "โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้" ลงทุนผ่านกองแม่ที่บริหารโดย "BlackRock" เน้นลงทุนกองรีท 85% และหุ้น ธุรกิจอสังหาฯ ประมาณ 15% ในต่างประเทศ

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมองว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในตลาดโลกยังสามารถให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ จากข้อมูลในอดีต ค่าเช่าสินทรัพย์ทำให้กองทุนสามารถจ่ายเงินปันผลอยู่ในระดับน่าสนใจเป็นทางเลือกการลงทุนการลงทุนที่เอาชนะเงินเฟ้อ เนื่องมาจากการเติบโตของอัตราค่าเช่า การบริหารจัดการอสังหาริม- ทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ และขนาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตขึ้น

ทั้งนี้ การลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก สามารถสร้างผลตอบแทนจากอัตราเงินปันผลสูงถึงร้อยละ 3.8 (อ้างอิงจากดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Index) ซึ่งสูงกว่าอัตราเงิน ปันผลของทรัพย์สินประเภทอื่นค่อนข้างมาก และในช่วง 3 ปีข้างหน้า คาดว่าผลตอบแทนจากอสังหาริมทรัพย์จะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย REIT payout ratios และอัตราการเติบโตของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยเสริมให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากขึ้นด้วย

โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้เสนอขายกองทุนเพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก คือ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลพร็อพ- เพอร์ตี้ (SCBGPROP) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 27 กันยายน-3 ตุลาคม 2559 นี้ ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท ซึ่งมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง นอกจากนี้กองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับภาวการณ์ในแต่ละ ขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

"กองทุน SCBGPROP เป็นทางเลือกเพื่อการลงทุนในระยะยาวนอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์ปกติอย่างเช่นหุ้นและตราสารหนี้ ในช่วงสภาวะตลาดที่ผันผวนและอัตราผลตอบแทนจากตราสารหนี้อยู่ในระดับต่ำ เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและสามารถเพิ่ม risk-adjusted return ของพอร์ตลงทุนโดยรวม ทั้งนี้ ลักษณะเฉพาะของหลักทรัพย์กลุ่มอสังหาริมทรัพย์มีความสัมพันธ์กับความผันผวนของตลาดต่ำ low beta และมีอัตราเงินปันผลสูงกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น ซึ่งสัดส่วนการลงทุนที่แนะนำคือ 10-15% ของพอร์ตการลงทุน" นายสมิทธ์ กล่าว

นายสมิทธ์ กล่าวอีกว่า กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวคือ BGF WORLD REAL ESTATE SECURITIES FUND ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งมีนโยบายเน้นบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนใน REIT ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ภายใต้การบริหารจัดการของ BlackRock Investment Management (UK) Limited จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก

ทั้งนี้ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนใน REITs มากกว่าหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งสัดส่วนการลงทุนล่าสุด ได้ลงทุนใน REITs ประมาณ 85% และหุ้นของธุรกิจอสังหาริม- ทรัพย์ประมาณ 15% ส่งผลให้กองทุนมีความผันผวนต่ำกว่ากองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งยังมีการกระจาย ลงทุนในภูมิภาคต่างๆ มากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารจัดการมากกว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของ กองทุนดังกล่าวในช่วง 3 ปีอยู่ที่ 11.41% และ 1 ปี อยู่ที่ 12.65% (ข้อมูล ณ 31 สิงหาคม 2559 จาก BlackRock Investment Management)

ที่มา : ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ