Loading

คลังเร่งยกระดับบตท.เข้าสู่เวทีเออีซ

วันที่ : 1 สิงหาคม 2556
คลังเร่งยกระดับบตท.เข้าสู่เวทีเออีซี

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลังเปิดเผยว่า แนวทางในการทำธุรกรรมการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากต่อระบบการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินที่ขายสินเชื่อ ประชาชนผู้กู้ ตลอดจนผู้ลงทุนและสถาบันการลงทุนที่ได้ลงทุนในพันธบัตรของ บตท.

 

สำหรับธุรกรรมการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์นั้น นับเป็นกลไกเชื่อมโยงสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับมหภาค ดังนั้นจึงควรเร่งให้ความรู้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดพันธกิจในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทยให้ขยายตัวในวงกว้าง

 

ด้าน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินในภูมิภาคอาเซียนได้รับ ความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างมาก ประกอบกับการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนและที่อยู่อาศัยมายังแถบอาเซียนและประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนโยบายภาครัฐ เช่น โครงการซอฟท์โลน โครงการบ้านหลังแรก และโครงการขนส่งมวลชนที่ส่งผลให้ภาคอสังหาริมทรัพย์มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการระดมทุนจากตลาดทุนสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย

 

โดย บตท.จะซื้อกองลูกหนี้สินเชื่อที่ดี สินทรัพย์มีคุณภาพ เพื่อนำมาดำเนินการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินในการขยายพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กว้างขวางขึ้น และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน โดยการออกตราสารใช้หลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มประเภทของตราสารทางการเงินใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักลงทุนในตลาดทุนต่อไป

 

"ที่ผ่านมา บตท.ไม่มีบทบาทในตลาดซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ มากนัก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีสภาพคล่องสูง สามารถปล่อยสินเชื่อได้บ้านเอง จึงไม่จำเป็นนำสินเชื่อบ้านมาขายให้กับ บตท. เพื่อเสริมสภาพคล่องเพื่อนำไปปล่อยกู้บ้านเพิ่ม" นายอารีพงศ์ กล่าว

 

ทั้งนี้ ตามที่รัฐบาลจะออก พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน จะทำให้สภาพคล่องสถาบันการเงิน น้อยลง ประกอบกับธนาคารพาณิชย์บางแห่งมีการปล่อยสินเชื่อบ้าน เต็มเพดานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด และยังต้องการปล่อยสินเชื่อบ้านต่อ ก็จะต้องนำสินเชื่อบ้านมาขายต่อให้กับ บตท. ซึ่งจะทำให้ บตท. มีบทบาทมากขึ้น

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า