Loading

ครม.ไฟเขียวลดภาษีมนุษย์เงินเดือน หั่นอัตราสูงสุดเหลือ35%-รายได้ต่ำ3แสนจ่าย 5

วันที่ : 31 กรกฎาคม 2556
ครม.ไฟเขียวลดภาษีมนุษย์เงินเดือน หั่นอัตราสูงสุดเหลือ35%-รายได้ต่ำ3แสนจ่าย 5%

นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2556 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ.... ตามมาตรการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อส่งเสริมความเป็นธรรม และสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจต่อรัฐสภา โดยมีสาระดังนี้

 

1.ปรับปรุงขั้นและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก 5 ขั้น เป็น 7 ขั้น และลดอัตราสูงสุดจาก 37% เป็น 35% เพื่อกระจายภาระภาษีให้เท่าเทียมกันมากขึ้น ดังนี้ โดยเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-300,000 เสียภาษี 5% เงินได้ 500,001-750,000 เสีย 15% เงินได้ 750,001-1,000,000 เสีย 20% เงินได้ 1,000,001-2,000,000 เสีย 25% เงินได้ 2,000,001-4,000,000 เสีย 30% เงินได้ 4,000,001 เสีย 35% ทั้งนี้ สำหรับเงินได้สุทธิตั้งแต่ 0-300,000 บาท ซึ่งกำหนดอัตราภาษีไว้ 5% กระทรวงการคลังจะตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นภาษีสำหรับเงินได้สุทธิ 150,000 บาทแรกต่อไป โดยการปรับปรุงขั้นและอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจะใช้บังคับสำหรับเงินได้ประจำปีภาษี 2556 เป็นต้นไป

 

                2.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญให้เสียภาษีจากเงินได้สุทธิในอัตรา 20% โดยให้หักค่าใช้จ่ายตามความจำเป็นและสมควรเท่านั้น และกำหนดให้คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเสียภาษีจากเงินได้ พึงประเมินในอัตรา 20% โดยไม่ให้หักค่าใช้จ่ายและ ค่าลดหย่อน และกำหนดให้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลสามารถเลือกเสียภาษีสำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือที่ได้รับจากการให้โดยเสน่หา หรือที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไรแยกต่างหากจากเงินได้อื่น โดยให้คำนวณภาษีตามอัตราภาษีก้าวหน้าสำหรับบุคคลธรรมดา แล้วไม่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีปลายปีอีก ซึ่งใช้บังคับกับเงินได้ประจำปีภาษีถัดจากปีภาษีที่กฎหมายมีผลใช้บังคับต่อไป

 

ทั้งนี้ การปรับอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อบรรเทาภาระให้ผู้เสียภาษี ส่วนการปรับอัตราภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลเพื่อป้องกันการใช้ช่องว่างกฎหมายในการกระจายฐานภาษีเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า มาตรการนี้มีผลกระทบต่อรายได้ภาษีอากรประมาณ 25,000 ล้านบาท แต่จะทำให้รายได้สุทธิของผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น อันจะช่วยกระตุ้นการบริโภค ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและฐานภาษีในระยะยาว

 

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การปรับภาษีเงินได้ฯ จะกระทบรายได้ปีงบ 2556 ประมาณ 27,000 ล้านบาท ส่วนภาษีเงินได้ห้างหุ้นส่วนฯ จะจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น 2,000 ล้านบาท

 

ที่มา: น.ส.พ.ข่าวสด

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ