Loading

ธปท. ชี้ ผลิตภาพแรงงานของไทยลดล

วันที่ : 22 กรกฎาคม 2556
ธปท. ชี้ ผลิตภาพแรงงานของไทยลดลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยรายงาน "ข้อจำกัดด้านแรงงานต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ" ที่พบว่า ในมิติผลิตภาพแรงงานของไทย หรือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตแรงงานไทย ให้มีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับสินค้าและบริการที่จะได้รับต่อปัจจัยการผลิตนั้นชะลอตัวลงอย่างมาก โดยผลิตภาพแรงงานไทยในปี 2543 – 2553 อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงปี 2529 - 2539 ที่ร้อยละ 6.7 ซึ่งเป็นการลดทอนศักยภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา และอาจรุนแรงขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และมาเลเซีย ที่แม้จะมีทิศทางเช่นเดียวกับไทย แต่ลดลงในอัตราที่น้อยกว่ามาก

         

ทั้งนี้ สาเหตุที่แรงงานมีผลิตภาพต่ำลงเนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายกำลังแรงงานจากสาขาเศรษฐกิจ ที่มีผลิตภาพสูงไปสู่สาขาที่มีผลิตภาพต่ำ ซึ่งเดิมภาคการเกษตรซึ่งมีผลิตภาพต่ำ มีการย้ายแรงงานมาที่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ซึ่งมีผลิตภาพสูงกว่า แต่ปัจจุบันกลับย้ายสวนทาง จึงเป็นปัจจัยลบต่อผลิตภาพ โดยปี 2554 - 2555 มีการย้ายแรงงานเข้าสู่ภาคเกษตรถึง 700,000 คน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาสินค้าเกษตรปรับสูงขึ้น รวมทั้งการสะสมทุนชะลอลง เห็นได้จากอัตราการขยายตัวของทุนทั้งหมดต่อแรงงาน ที่เหลือเพียงร้อยละ 1.4 เพราะอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นจำนวนมากยังดำเนินธุรกิจได้ โดยอาศัยแรงงานต่างด้าวที่ไร้ทักษะ จึงขาดแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้

        

นอกจากนี้ การเติบโตของเศรษฐกิจไทยยังมีข้อจำกัดในเชิงปริมาณ เนื่องจากจำนวนแรงงานที่ลดลงและมีไม่เพียงพอทำให้การขยายกำลังแรงงานทำได้ยาก ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย มองว่า จำเป็นต้องใช้เวลา และคำนึงถึงผลดีผลเสียในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยมาตรการแก้ไขระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรมีการดำเนินมาตรการ ที่เอื้อให้เกิดการจัดสรรแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้อยู่ในภาคเศรษฐกิจที่มีผลิตภาพสูง โดยลดมาตรการที่อาจบิดเบือนผลตอบแทนในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ และควรดำเนินมาตรการที่สนับสนุนการปรับโครงสร้างการผลิตให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้น

 

ที่มา: สำนัขข่าวสปริงนิวส์ (Th)