Loading

คลัง-ธปท.ได้ข้อสรุป ยังใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 0.5-3

วันที่ : 21 มีนาคม 2555
คลัง-ธปท.ได้ข้อสรุป ยังใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ 0.5-3%


 

กรอบเงินเฟ้อคลัง-ธปท.ได้ ข้อสรุป ปีนี้ยังใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 0.5-3% เหมือนเดิมก่อน ส่วนกรอบเงินเฟ้อทั่วไปที่ ธปท.เสนอนั้น ไว้ตัดสินใจใหม่ปีหน้าว่าเหมาะสมจะใช้หรือไม่

 

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สายนโยบายการเงิน กล่าวว่า หลังจากที่ ธปท.และกระทรวงการคลังได้หารือกันล่าสุด ในเรื่องกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายในการดำเนินนโยบายการเงินในปีนี้ สรุปได้ว่า กระทรวงการคลังต้องการให้ การพิจารณานโยบายการเงินของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ยังคงใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่เป็นอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานต่อไปก่อนโดยในการประชุม กนง.วันนี้ (21 มี.ค.) ธปท.ได้เสนอเรื่องนี้ให้ คณะกรรมการ กนง.ทราบ ซึ่งคณะกรรมการ ระบุว่า หากจะชะลอการใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เป็นกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในปีนี้ และกลับไปใช้อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานต่อไปก็สามารถทำได้ และให้ไปทบทวนการตั้งกรอบเป้าหมายเงินเฟ้ออีกครั้งว่าจะใช้อัตราเงินเฟ้อทั่วไป หรืออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอีกครั้งในการตั้งกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อปี 2556

 

ดังนั้น ในการตัดสินใจนโยบายการเงินในปีนี้ กนง.จะใช้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเดิม คือ กรอบเงินเฟ้อพื้นฐานที่ 0.5-3% เป็นกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อต่อไป โดยพิจารณาแล้วว่า เหมาะสมกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยในปีนี้ และกระทรวงการคลังจะเสนอให้ ครม.พิจารณากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อดังกล่าวต่อไป

 

ที่มา: http://www.thairath.co.th