Loading

ธปท.ชี้ปีหน้าแบงก์แข่งด

วันที่ : 12 ธันวาคม 2554
ธปท.ชี้ปีหน้าแบงก์แข่งดุ

นายเกริก วณิกกุล รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ในปีหน้าธุรกิจธนาคารพาณิชย์จะมีการแข่งขันระหว่างกัน รวมทั้งแข่งขันกับธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการปล่อยสินเชื่อที่จะมีความต้องการมากขึ้น ตามความต้องการของประชาชนที่กำลังอยู่ในช่วงซ่อมแซมบ้านเรือน และภาคธุรกิจที่ต้องเร่งฟื้นฟูสถานประกอบการโดยเร็ว หลังปัญหาน้ำท่วมคลี่คลาย

 

"ธนาคารจะมีการแข่งขันกันมากขึ้นแน่นอน สะท้อนให้เห็นได้จากในระยะสั้นจะมีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้น หลังปัญหาน้ำท่วมหมดไป โดยเฉพาะธนาคารเฉพาะกิจของภาครัฐที่ต้องระดมทุน เพื่อดำเนินโครงการลงทุนต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งส่วนตัวมองว่าถ้ายิ่งธนาคารแข่งขันกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีมากขึ้นเท่านั้น เพราะคนที่จะได้รับประโยชน์คือประชาชน" นายเกริกกล่าว

 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัวคงไม่มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาคธนาคารพาณิชย์ของไทย แต่คาดวจะไมส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกได้ เพราะ แม้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะกระเตื้องขึ้นบ้าง แต่ปัญหาเศรษฐกิจในประเทศกลุ่มยุโรปยังไม่รู้จะเป็นอย่างไรต่อไป

 

นายเกริกกล่าวถึงเศรษฐกิจของจีนและญี่ปุ่นยังต้องพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกากับยุโรปเป็นหลัก ทำให้เศรษฐกิจทั้งหมดมีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามสถานการณใก้ลชิดต่อไป

 

ที่มา: http://www.matichon.co.th/khaosod

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ