Loading

ครม.ไฟเขียวรื้อเกณฑ์บ้านหลังแรกยอมสูญ 1.2 หมื่นล้านเอาใจคนระดับกลาง-เศรษฐ

วันที่ : 28 กันยายน 2554
ครม.ไฟเขียวรื้อเกณฑ์บ้านหลังแรกยอมสูญ 1.2 หมื่นล้านเอาใจคนระดับกลาง-เศรษฐี

น.ส.อนุตตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองเพิ่มเติม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่จะซื้อบ้านหลังแรก จากเดิมที่หักค่าใช้จ่ายเสมือนเป็นค่าลดหย่อน ได้เปลี่ยนเป็นยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่บุคคลธรรมดาที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในมูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นจำนวนไม่เกิน 10% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ หรือไม่เกิน 500,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.54-31 ธ.ค.55

สำหรับการยกเว้นภาษีดังกล่าวมีเงื่อนไข ดังนี้ 1. ยกเว้นเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เกินจำนวนภาษีที่พึงชำระในแต่ละปีภาษี เท่ากับเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 10% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 2.ต้องใช้สิทธิยกเว้นภาษีภายใน 5 ปี ภาษีนับแต่วันที่ได้โอนกรรมสิทธิ์ โดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่าๆ กัน ในแต่ละปีภาษีติดต่อกัน 5 ปี ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท 3.ผู้มีเงินได้ต้องไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือไม่มีชื่อเป็น หรือเคยเป็น"เจ้าบ้าน" ในทะเบียนบ้านที่ใช้เป็นหลักฐาน ยกเว้นถ้าพิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเอง หรือคู่สมรสตามทะเบียนบ้าน 4.กรณีผู้มีเงินได้มีคู่สมรส ให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยได้เพียงแห่งเดียว

5.ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารอยู่อาศัย 6.ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 271 (2552) 7.ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้จากการขายที่อยู่อาศัยเดิมและซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 241 (พ.ศ.2546) 8.กรณีเป็นการกู้ร่วม โดยผู้กู้ร่วมมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของตนเองและเคยใช้สิทธิหักลดหย่อนหรือยกเว้นกับกรมสรรพากรแล้ว ผู้กู้ร่วมจะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในส่วนของเงินได้ที่ใช้กู้ร่วม

9.ต้องมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย.54 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.55 10.ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 11.ผู้มีเงินได้ต้องยื่นหนังสือรับรองต่ออธิบดีกรมสรรพากรว่าไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองมาก่อน 12.กรณีผู้มีเงินได้ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ให้สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สิ้นสุดลงตั้งแต่ปีภาษีแรกที่ใช้สิทธิ และให้รับผิดชอบเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย

ในส่วนผลกระทบ กระทรวงการคลังระบุว่า การบริหารการจัดเก็บภาษีอากรรวม 5 ปีภาษีประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือปีภาษีละประมาณ 2,400 ล้านบาท จากที่มาตรการเดิมกำหนดไว้เพียง 1,700 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ นอกจากจะเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้กับประชาชนที่ต้องมีการบ้านหลังแรกแล้ว จะมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้มีเงินได้เข้าสู่ระบบภาษี

ด้านนายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ รมช.คลัง กล่าวว่า ครม.เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการมีบ้านหลังแรก แต่ในส่วนของการปล่อยกู้บ้าน 0% เป็นเวลา 3 ปี ของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) สำหรับบ้านราคา 1-2 ล้านบาทนั้น คงต้องหารือกับนายธีระชัยภูวนาถนรานุบาล รมว.คลังถึงเรื่องงบประมาณในการชดเชยดอกเบี้ยให้ธอส.อีกครั้งหนึ่ง ส่วนบ้านมือสองจะสามารถมากู้เงินในโครงการนี้ได้หรือไม่นั้นคงต้องมาหารือกันอีกครั้ง นอกจากนี้ทางกระทรวงการคลังจะหารือถึงการช่วยเหลือด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอน และการจดจำนองให้กับผู้ซื้อบ้านหลังแรกด้วย โดยจะเสนอเป็นแพ็กเกจเข้าสู่การประชุมครม.ให้เร็วที่สุด ถ้าเป็นไปได้จะให้ทันวันที่ 4 ต.ค.นี้

นายอิสระ บุญยัง นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า การปรับปรุงมาตรการภาษีโดยการนำค่าใช้จ่าย 10% ของการซื้อบ้านไปหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้โดยตรงนั้นจะทำให้สังคมท้วงติงมากขึ้น เพราะจะช่วยให้ผู้ที่มีกำลังซื้อสูง ที่สามารถซื้อบ้านราคา 3-5 ล้านบาทได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งผู้ที่มีกำลังซื้อบ้านระดับ 3 ล้านบาทได้ต้องมีรายได้อย่างต่อ 6 หมื่นบาทขึ้นไป ขณะที่บ้านราคา 5 ล้านบาทต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนบาท

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด