Loading

ธปท.เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์3ปีและ7ปี 5หมื่นลบ. ตั้งแต่ 26 ส.ค.- 6 ก.ย

วันที่ : 17 สิงหาคม 2554
ธปท.เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์3ปีและ7ปี 5หมื่นลบ. ตั้งแต่ 26 ส.ค.- 6 ก.ย.

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554 ธปท. และธนาคาร 11 แห่ง ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความตกลงกับธนาคารว่าด้วยการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 ครั้งที่ 1

 

ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอายุ 3ปี และประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่อายุ 7ปี วงเงินรวม 50,000ล้านบาท โดยจะจัดสรรพันธบัตรทั้ง 2ประเภทให้ผู้สนใจซื้อตามลำดับก่อนหลังจนเต็มวงเงิน และจะเริ่มจำหน่ายระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม ถึง 6 กันยายน 2554

 

การออกจำหน่ายพันธบัตรฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้การบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินของประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม พร้อมกับช่วยให้ประชาชนผู้มีเงินออมโดยทั่วไป รวมถึงสหกรณ์ มูลนิธิ และองค์กรสาธารณะที่ไม่มุ่งหวังกำไร ได้มีทางเลือกในการลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนดี โดยมีประเภทพันธบัตร 2 ประเภท ให้เลือกเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการลงทุนของผู้ออม ได้แก่ ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่อายุ 7 ปี และประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอายุ 3 ปี

 

ซึ่งประเภทหลังนี้ออกจำหน่ายเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยมุ่งหวังให้สาธารณชนมี ความคุ้นเคยกับการใช้ BIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นผู้ถือพันธบัตรฯ ประเภทอัตราดอกเบี้ยลอยตัวจะได้รับดอกเบี้ยทุก 3 เดือน คือทุกวันที่ 26ของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายน ในแต่ละปีจนครบกำหนดไถ่ถอนเงินต้นเต็มจำนวนในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 และผู้ถือพันธบัตรฯ ประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่จะได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน คือ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ และ 26 สิงหาคม ของทุกปี และจะได้รับชำระคืนต้นเงินเต็มจำนวนในวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ วันที่จดทะเบียนในพันธบัตรหรือวันที่เริ่มคิดดอกเบี้ยจะนับจากวันที่ธปท. ได้รับเงินจากธนาคารตัวแทนจำหน่ายแล้ว

 

ในการนี้ ธปท. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารตัวแทนจำหน่าย 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด(มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

ผู้สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและใบคำเสนอขอซื้อพันธบัตรฯ ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 11แห่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายเงินฝากและตราสารหนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานใหญ่ โทร. 0-2356-7071-3 หรือ www.bot.or.thธนาคารแห่งประเทศ

 

ที่มา: http://www.thannews.th.com

 

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ