Loading

สภาพัฒน์เผยศก.ไทยไตรมาสแรกโต3

วันที่ : 23 พฤษภาคม 2554
สภาพัฒน์เผยศก.ไทยไตรมาสแรกโต3%

สภาพัฒน์เผยเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกโต3% หลังการลงทุน-บริโภค-ท่องเที่ยวขยายตัวดี คาดประมาณการทั้งปียังคงเดิมที่ 3.5-4.5%

 

นายอาคม  เติมพิทยาไพศิษฐ  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2554 ขยายตัว 3.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งออกที่ขยายตัวได้ 5.6 หม่นล้านเหรียญสหรัฐ หรือคิดเป็น 27.4% โดยมีสินค้าที่สำคัญได้แก่ อัญมณี ยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยางพารา โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญคือ จีน ญี่ปุ่นและสหรัฐ ส่งผลให้ภาคการเกษตรขยายตัว 6.7% เป็นผลจากผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 12.2 % โดยเฉพาะ ข้าว อ้อย ข้าวโพด และยางพารา เนื่องจากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัว 3.4 % โดยมีปัจจัยหนุนได้แก่ ราคาสินค้าเกษตร ภาวะการจ้างงานในเกณฑ์ดีมีผู้ว่างงาน 3.1 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานเพียง 0.8 % ความเชื่อมั่นผู้บริโภคอยู่ที่ 71.9 % เนื่องจากผู้บริโภคมั่นใจว่าภาวะเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างขั้นต่ำ

 

ขณะที่ภาคการท่องเที่ยว ยังคงขยายตัวต่อเนื่องนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยสูงเป็นประวัติการณ์ 5.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 15 % โดยเฉพาะ นักท่องเที่ยวจากจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย และอินเดีย

 

ทั้งนี้ สภาพัฒน์ ยังคงคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจปี 2554 ที่ระดับ 3.5 - 4.5% ซึ่งเป็นระดับเดียวกับประมาณการเดิม โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่ขยายตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว 18 ล้านคน ส่งผลให้ภาคการผลิตและบริการขยายตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการที่เกิดขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ขยายตัว โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่สำคัญ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย และมันสำปะหลัง ส่งผลให้เกษตรกรมี รายได้สูงขึ้นเป็นปัจจัยสนับสนุนการบริโภคภาคครัวเรือน ทำให้ความเชื่อมั่นผู้บริโภคและการลงทุนยังอยู่ในเกณฑ์ดี ประกอบกับสภาพคล่องในระบบการเงินยังดี สถาบันการเงินยังคงให้สินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการายขนาดกลางและขนาดย่อม ด้านการส่งออกอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากประเทศคู่แข่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น เช่น เวียดนาม อินเดีย และจีน

 

ที่มา: http://www.posttoday.com