Loading

ธปท.ชี้แบงก์ปี 53 แกร่ง กำไรพุ่ง 34% หนี้เน่าต่

วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2554
ธปท.ชี้แบงก์ปี 53 แกร่ง กำไรพุ่ง 34% หนี้เน่าต่ำ

นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  เปิดเผยว่า ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ในปี 2553 พบว่าทั้งระบบมีกำไรสุทธิ 1.23 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 34.5% ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สงสัยจะสูญก็ลดลงจากคุณภาพสินเชื่อที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (roa) เพิ่มขึ้น 1.1%

ในส่วนของสินเชื่อรวมทั้งระบบในปี 2553 พบว่ามีการขยายตัวประมาณ 11.3% จากปีก่อน โดยเป็นผลจากความต้องการสินเชื่อของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ โดยในส่วนของสินเชื่อภาคธุรกิจปีที่ผ่านมา มีการขยายตัว 9% เป็นผลจากความต้องการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพื่อให้หมุนเวียนในธุรกิจระหว่างประเทศ ส่วนสินเชื่อภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ขยายตัวประมาณ 9%

"สินเชื่อขยายตัวในเกือบทุกภาคธุรกิจ ยกเว้นสินเชื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างที่หดตัวเล็กน้อย แต่ดีขึ้นจากที่หดตัวอย่างมากในปี 2552 ส่วนสินเชื่ออุปโภคบริโภค ขยายตัวได้ต่อเนื่องตามการใช้จ่ายภาคเอกชน โดย ณ สิ้นปี 2553 ขยายตัว 17.7% จากการขยายตัวของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรถยนต์"

นางสาวนวพร กล่าวว่า อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบในปี 2553 อยู่ที่ 2.8% ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.9% โดยการลดลงดังกล่าวเป็นผลจากการแข่งขันปล่อยสินเชื่อที่มีมากขึ้น ส่วนแนวโน้มในปีนี้ เชื่อว่า nim ของธนาคารพาณิชย์น่าจะทรงตัวในระดับเดียวกันนี้

"แม้ดอกเบี้ยในปี 2553 จะเป็นทิศทางขาขึ้น แต่ถ้าดู nim แล้วจะเห็นว่าสามารถปรับลดลงมาได้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่แบงก์พาณิชย์มีการแข่งขันกันมากขึ้น ทั้งในด้านราคาและการระดมเงินฝาก จึงเชื่อว่า nim ของแบงก์พาณิชย์ในปีนี้ ก็น่าจะอยู่ในระดับที่ทรงตัว"

ภาพรวมธนาคารพาณิชย์ในปี 2553 ถือว่าอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ แต่ก็ยังมีปัจจัยท้าทายที่ต้องติดตาม จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะยังมีความไม่แน่นอน เกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจมีนัยต่อเศรษฐกิจไทย ตลอดจนความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากของสถาบันประกันเงินฝาก ดังนั้น ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั้งด้านเครดิต ด้านตลาด และด้านสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง

 สำหรับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (gross NPL) ณ สิ้นปี 2553 มียอดคงค้างอยู่ที่ 3.12 แสนล้านบาท คิดเป็น 3.6% ของสินเชื่อทั้งระบบ โดยลดลงจากปีก่อนหน้าประมาณ 6.35 หมื่นล้านบาท

ส่วนแนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อในปีนี้ เชื่อว่าการขยายตัวน่าจะเติบโตได้รวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคารพาณิชย์ก็มีสภาพคล่องที่เพียงพอ พร้อมที่จะปล่อยสินเชื่อ จึงเชื่อว่าแนวโน้มสินเชื่อปีนี้น่าจะยังเติบโตได้ในระดับที่ดี

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ