Loading

ครม.ไม่ต่อมาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย

วันที่ : 23 มิถุนายน 2553
ครม.ไม่ต่อมาตรการภาษีกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2553 นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงการคลังรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ภาคอสังหาริมทรัพย์โดยรวมฟื้นตัวแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นต่อไป

โดยมาตรการกระตุ้นจะครบกำหนดสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งที่ผ่านมาจากการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีรายได้ลดลงถึง 13,000 ล้านบาท ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวประกอบด้วย การลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดจำนองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ