Loading

รัฐบาลอนุมัติมาตรการภาษีช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย

วันที่ : 20 มกราคม 2552
รัฐบาลอนุมัติมาตรการภาษีช่วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้


ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมีการชะลอตัวลง  เนื่องจากถูกกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลก  ซึ่งมีผลต่อกระทบในวงกว้างต่อประชาชนจำนวนมาก  ทั้งที่เป็นผู้ซื้อบ้าน ผู้ประกอบการค้าอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ค้าวัสดุก่อสร้าง แรงงานก่อสร้าง รวมถึงผู้ประกอบการขนส่ง


ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในภาวะซบเซาให้มีการขยายตัว ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจต่อเนื่อง จึงเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่ผู้ที่จ่ายเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยกรณีโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวภายในปี พ.ศ. 2552 ให้ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมิน เป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ มาตรการตามเสนอเป็นมาตรการเพิ่มเติมจากที่ให้หักค่าลดหย่อนดอกเบี้ยเงินกู้ยืมซื้อบ้านเป็นจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท ต่อปี

ที่มา : http://www.thaigov.go.th