Loading

ภาษีที่ดิน ใช้จริง ๆ อีก 2 ป

วันที่ : 26 เมษายน 2553
ภาษีที่ดิน ใช้จริง ๆ อีก 2 ปี

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (20 เมษายน) มีมติเห็นชอบในหลักการ ยกร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..... ที่กระทรวงการคลังเสนอ ขั้นตอนต่อจากนี้ไป กระทรวงการคลังจะส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา พร้อม ๆ กับจัดทำประชาพิจารณ์ในประเด็น ต่าง ๆ อาทิ อัตราภาษี ข้อยกเว้นต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปชัดเจน ก่อนนำร่างกฎหมายเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ปี

 

หลังจากที่กฎหมายผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว ตามบทเฉพาะกาลจะให้มีผลบังคับใช้อีก 2 ปีถัดไป เพื่อให้ประชาชนปรับตัวรองรับได้ทัน

 

ขณะเดียวกันทันทีที่กฎหมายผ่านความเห็นชอบจากสภา กระทรวงการคลังจะยกร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ศ. เพื่อผลักดันประกาศบังคับใช้ควบคู่กันไปด้วย โดยจะนำ รายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่งไปซื้อที่ดิน เพื่อนำมาจัดสรรเป็นที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร และสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้น้อย

 

ในส่วนอัตราภาษีและข้อยกเว้นต่าง ๆ จะไม่กำหนดไว้ในร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ แต่จะออกเป็นพระราชกฤษฎีกา หรือประกาศกระทรวงตามมาภายหลัง สำหรับอัตราภาษี 0.05-0.5% ของราคาประเมิน ที่ปรากฏเป็นข่าวช่วงก่อนหน้านี้เป็นเพียงตุ๊กตาเท่านั้น เพราะตนไม่เคยระบุว่าจะกำหนดอัตราภาษีไว้ในร่างกฎหมายโดยตรง

 

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 2-3% อัตราภาษีที่กระทรวงการคลังหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างจึงถือว่าเป็นอัตราต่ำสุด อย่างไรก็ตามการกำหนดอัตราจัดเก็บภาษีที่ดินจริง ๆ ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและภาวะเศรษฐกิจแต่ละช่วงเวลา ที่สำคัญต้องไม่ทำให้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้น้อยกว่าภาษี โรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งมียอดจัดเก็บปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท

 

ส่วนหมวดยกเว้นภาษีนั้นคงจะให้สิทธิกับเกษตรกรที่เป็นเจ้าของที่ดิน โดยเฉพาะเกษตรกรที่ลงทะเบียนในโครงการประกันรายได้กับรัฐบาล 4 ล้านครัวเรือน จะได้รับการยกเว้นภาษีแน่นอน

 

สำหรับที่อยู่อาศัยนั้นกำลังศึกษาว่าจะใช้ขนาดพื้นที่ หรือมูลค่าราคาประเมิน เป็นเกณฑ์ในการพิจารณายกเว้นภาษี หรืออาจจะใช้ทั้ง 2 อย่าง นอกจากนี้หลังกฎหมายภาษีที่ดินมีผลบังคับใช้ คงไม่มีการยกเลิกการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ ค่าธรรมเนียมการโอน เพราะไม่เกี่ยวกัน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ