Loading

ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ-โอน-จำนอ

วันที่ : 21 มีนาคม 2552
ลดภาษีธุรกิจเฉพาะ-โอน-จำนอง

          โครงการบ้านจัดสรรเว้นค่าธรรมเนียมคนซื้อบ้าน-นักธุรกิจเฮลั่นเริ่ม 29 มี.ค.

          รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ครม.ได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรื่อง  การลดอัตรารัษฎากรและร่างประกาศกระทรวง มหาดไทย เกี่ยวกับการขยายเวลาตามมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ โดยให้ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร โดยให้คงจัดเก็บในอัตรา 0.1% เฉพาะการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. 52-28 มี.ค. 53

          นอกจากนี้ยังยกเว้นการเก็บค่าธรรม เนียมการโอนและค่าจดจำนอง สำหรับการซื้อ  ขายอสังหาริมทรัพย์ประเภท ที่ดิน อาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่จัดสรรโดยราชการหรือองค์การของรัฐบาล ที่มีอำนาจหน้าที่จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย รวมถึงอาคารประเภท บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวและอาคารพาณิชย์ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้ง แต่วันที่ 29 มี.ค. 52- 28 มี.ค. 53

          ส่วนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถวและอา คารพาณิชย์ หรืออาคาร  พร้อมที่ดินซึ่งมีเนื้อที่  ไม่เกิน 1 ไร่ และไม่ใช่ที่ดินตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินหรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดจำนองในอัตรา 0.01% มีผลตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 52-28 มี.ค. 53 เช่นเดียวกับอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสำนักงาน ที่ต้องเป็นอาคารหรืออาคารพร้อมที่ดินที่ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างหรือใบรับแจ้งการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงาน    ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่เรียกเก็บในอัตรา 0.1% รวมถึงการซื้อขายอาคารชุดตามที่ ครม.กำหนด

          นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่างประกาศ กระทรวงการคลังเกี่ยวกับการลดและยกเว้นอากร นำเข้า ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการใช้    ก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ โดยขยายเวลาการ   ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับถังบรรจุก๊าซธรรมชาติ อัดถังคอมโพสิทไฟเบอร์ ออกไปอีก 3 ปี จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54 รวมถึงขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าถังบรรจุก๊าซธรรมชาติอัดประเภทถังเหล็ก และถังอะลูมิเนียมออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 52 รวมทั้งขยายเวลายกเว้นอากรขาเข้าชุดอุปกรณ์ควบคุมการใช้ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์   ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินโดยอัตโนมัติและเครื่อง ยนต์ดีเซลโดยอัตโนมัติออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 55 ขยายเวลาการยกเว้นอากรขาเข้าแชสซีที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งที่นำเข้ามาในลักษณะของสำเร็จ รูป สำหรับรถยนต์ที่มีน้ำหนักบรรทุกรวม 6 ตันขึ้นไป และใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 54

          รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ครม.ยังยกเว้น อากรขาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบ   ไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด แต่ไม่รวม   ถึงหม้อน้ำ ชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย   แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางใน กระจกนิรภัย ดรัมเบรกหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบต   เตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดดที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีที่มีเครื่องยนต์ติดตั้ง ตามที่กำหนดออก   ไปอีก 3 ปี

          ก่อนหน้านี้นายกรณ์ จาติกวณิช รมว. คลัง ได้ยืนยันชัดเจนว่าจะไม่มีมาตรการช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อีก หลังจากได้ออกมาตร การล่าสุดไปเมื่อวันที่ 20 ม.ค. 52 ด้วยการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้ที่จ่ายเงินค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยกรณีการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ภายในปี 52 ให้ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมิน เป็นจำนวนเท่ากับมูลค่าที่จ่ายจริง

 

ที่มา: http://www.dailynews.co.th