Loading

ใกล้คลอดภาษีที่ดินเก็บ 0.5%

วันที่ : 16 มีนาคม 2552
ใกล้คลอดภาษีที่ดินเก็บ 0.5%

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... เพื่อนำมาใช้แทนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ที่มีปัญหาการ จัดเก็บไม่มีประสิทธิภาพได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะสามารถส่งเรื่องให้นายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลัง รับทราบและตัดสินใจว่าจะเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อหรือไม่ได้ภายใน 1-2 สัปดาห์

                หากเห็นชอบก็สามารถนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทันที หรืออย่างช้าภายในเดือนเม.ย. 2552

สำหรับแนวทางในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบ่งเป็น

                1.อัตราภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปไม่เกิน 0.5% ของฐานภาษี

                2.อัตราภาษีที่จัดเก็บจากกลุ่มที่อยู่อาศัยโดยไม่ประกอบกิจการเชิงพาณิชย์ไม่เกิน 0.1% ของฐานภาษี

                3.อัตราภาษีที่จัดเก็บจากกลุ่ม ผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จะจัดเก็บในอัตราที่ต่ำที่สุดคือ ไม่เกิน

0.05% ของฐานภาษี เนื่องจากต้องการช่วยเหลือผู้ที่เป็นเกษตรกรจริงๆ ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการใช้ที่ดินเพื่อ

การเพาะปลูก

                ทั้งนี้ อัตราภาษีดังกล่าวสอดคล้องกับการจัดเก็บภาษีปัจจุบัน เพราะจากการศึกษาโดยสศค. พบว่าภาษีโรงเรือนและที่ดินมีอัตราภาษีอยู่ระหว่าง 0.01-2.42% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และส่วนใหญ่ของผู้เสียภาษีเสียภาษีใน อัตราต่ำกว่า 0.5% ขณะที่ภาษีบำรุงท้องที่มีอัตราภาษีระหว่าง 0.0001-0.2167% ของราคาประเมินทุนทรัพย์ และเกือบทั้งหมดเสียภาษีในอัตราระหว่าง 0.0001-0.0882%

                ก่อนหน้านี้ นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ร่างพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังนั้น จะกำหนดให้ราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับคนจนได้รับการยกเว้นภาษี แต่สิ่งที่แน่ๆ ก็คือ ราคาบ้านและที่ดินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป คงไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นคนจน แต่จะเป็นช่วงใดนั้นอยู่ในระหว่างการพิจารณา

                ทั้งนี้ การตีมูลค่าตามร่างกฎหมายฉบับนี้จะแตกต่างจากภาษีโรงเรือนและภาษีบำรุงท้องที่ในปัจจุบันที่เก็บในอัตรา 12.5% ของค่าเช่า เพราะการตีราคาตามกฎหมายใหม่นี้ไม่นับรวมเครื่องจักร ทำให้ราคาประเมินต่ำลง อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีตามกฎหมายกำหนดให้ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในเชิงพาณิชย์มีอัตราภาษีไม่เกิน 0.5% ของราคาประเมินมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวนโยบายการเงิน-การคลัง อื่นๆ